• LIBRO BLANCO. Atención a las personas en situación de  dependencia en España (IMSERSO, 2005). Aneu a l'enllaç  external
  • Ley 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a las persones en situació de dependència. Aneu a l'enllaç external
  • Reial Decret 615 /2007, d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.Aneu a l'enllaç external
  • Reial Decret 174/2011 d’11 de febrer, pel qual s’aprova el barem de valoració de la situació de dependència establert per la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.Aneu a l'enllaç external
  • Reial Decret 175/2011, d’11 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 727/2007, de 8 de juny, sobre criteris per determinar les intensitats de protecció dels serveis i la quantia de les prestacions econòmiques de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i el Reial decret 615/2007, d’11 de maig, pel qual es regula la Seguretat Social dels cuidadors de les persones en situació de dependència.Aneu a l'enllaç external
  • Reial Decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.Aneu a l'enllaç  external
  • Libro Blanco del Envejecimiento Activo (IMSERSO, 2011).Aneu a l'enllaç  external
  • Libro Blanco de la Coordinación Sanitaria en España (IMSERSO, 2011). Aneu a l'enllaç external
  • Guía de Prestaciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia. Recursos estatales y autonómicos (IMSERSO, 2013).Aneu a l'enllaç external
  • Gilligan C. La ética del cuidado. Barcelona: Fundación Víctor Grifols, 2013.Aneu a l'enllaç external
Print Friendly